Verksamhetsplan 2019 

Sinoba är en ideell, politiskt och religiöst obunden, internetbaserad förening för spridning av kunskap om urininkontinens och blåsdysfunktion. Genom saklig och lättillgänglig information vill Sinoba öka medvetenheten om dessa problem, om egenvård, behandlingsmetoder och om hjälpmedel. Sinoba vill att fler med urininkontinens och blåsdysfunktion ska få tillgång till rätt vård och hjälp. Sinoba vill även skapa opinion och påverka beslutsfattare så att tillräckliga vårdresurser tillhandahålls. 

Vår vision är att vara med och skapa ett samhälle där alla med problem avseende blåsa och urinvägar, och även därtill hörande tarmproblem, får den hjälp de behöver och kan uppleva full social acceptans och livskvalitet. 

 

Reklam på hemsidan 

Principbeslut fattades under 2018 att Sinoba öppnar sin hemsida för reklam. Det är också klargjort i dialog med Skatteverket att detta inte kommer att påverka Sinoba skattemässigt eller göra Sinoba momsredovisningsskyldig. 

 • Sinoba kommer under 2019 att för första gången ha reklam på hemsidan. Allt är nu förberett och det är bara ”att trycka på knappen”. 

Marknadsföring av Sinobas certifieringsprogram

Kontinensmottagningar inom primär- och slutenvård, som uppfyller en av Sinoba fastställd kvalitetsnivå, kan ansöka om att certifieras. Genom certifieringsprogrammet kan vi på sikt höja intresset för blåsan och dess problem (se ven följande punkt om vårdersättning), öka kunskapen i vården och möjliggöra för patienter att finna en mottagning där man kan få förståelse för sina problem och en god vård. Därför ska vi även 2019 fokusera på att kraftigt öka antalet certifierade mottagningar. 

 • Direktkontakt och annonsering, de klassiska vägar för marknadsföring som vi använt, och som dessvärre hittills givit ett magert resultat, måste utvecklas. 
 • För att skapa ett mervärde i att vara certifierad, ska vi utforska möjligheten att i samarbete med någon av våra samarbetspartners starta ett nätverk för certifierade mottagningar. 
 • Målet är att vid årets slut ha certifierat minst tio nya mottagningar. 

Vi måste också komma ihåg att följa upp tidigare certifierade mottagningar (vart 3:e år enligt programmet). 

 

Öka vårdersättningen för arbetet med blåsans diagnoser 

För att fler personer med urininkontinens och blåsdysfunktion ska få tillgång till rätt vård och hjälp, gäller det att sätta fokus på denna svagröstade patientgrupp på olika sätt. Ett mycket viktigt incitament i konkurrensen om uppmärksamhet för problemet i primärvården är förstås ersättningsnivån. I våra efterforskningar angående vilka regler som gäller för särskild (högre) ersättning, har det framkommit att detta till stor del verkar vara en fråga som regleras av lokala (landstingskommunala), politiska initiativ. 

 • Under 2019 planerar Sinoba verka för att vårdersättningen för arbete med urinblåsans diagnoser inom primärvården premieras. 

 

Sjukvårdshuvudmännens upphandling avhjälpmedel vid urininkontinens och blåsdysfunktion 

Brukare/användare av inkontinenshjälpmedel behöver tillfrågas för att ytterligare öka kunskapsunderlaget i samband med upphandling. I de fall representanter för brukarna av hjälpmedel inte redan ingår som en naturlig del av kunskapsunderlaget vid upphandling, så bör Sinoba aktivt påtala det nödvändiga och självklara av detta. 

 • Sinoba har under 2018 deltagit i en arbetsgrupp organiserad av Swedish MedTech, med syfte att skapa förutsättningar för att hjälpmedel ska tillhandahållas på lika villkor över hela landet, för att ge brukarna bästa möjliga livskvalité. Man inriktar nu arbetet på brukarmedverkan i upphandling. 

Samarbete/samgående med andra organisationer 

Sinoba är en förhållandevis liten patientförening och drivs helt ideellt. Detta medför begränsningar i vad som realistiskt kan genomföras av alla goda idéer. Att söka samarbete med andra organisationer, kan vara ett sätt att öka möjligheterna att synas och kan på sikt vara en möjlig väg att testa förutsättningarna för ett närmare samarbete, eventuellt samgående. 

 • Sinoba skall under 2019 utforska intresset för samarbete hos andra patientorganisationer. 
 • Sinoba skall under 2019 internt utreda förutsättningarna för ev. framtida samgående med annan organisation. 

Sinoba planerar att delta i (eller arrangera) följande aktiviteter 

 • Seniormässan i Malmö, 24-26 april 2019. 
 • UTF:s kongress i Stockholm, 9-10 maj 2019. 
 • World Continence Week, 18-24 juni 2019. 
 • Ev, delta vid International Continence Society’s möte i Göteborg 3-6 september 2019. 
 • Nationella primärvårdskonferensen i Göteborg, 1-2 oktober 2019 
 • Öppen föreläsning för allmänheten i samband med World Toilet Day, 
  19 november 2019. 
 • Fortsatt samarbete med UTF, Nikola, RTP, Neuroförbundet och Swedish MedTech för att skapa förutsättningar för att hjälpmedelska tillhandahållas på lika villkor. Nästa möte 10 april 2019. 
 • Fortsatt medlemskap i och samarbete med World Federation of Incontinent Patients (WFIP). 

Hemsidan och Facebook

 • Sinoba kommer att aktivt fortsätta arbetet med att göra hemsidan så tilltalande och innehållsrik som möjligt.
 • Facebook och Twitter är viktiga redskap för att nå ut till medlemmarna. 
  • Vi har två Facebook-konton varav det ena (en sluten grupp) är öppnat i Gitte Könyves namn, medan hon var medlem i styrelsen. Sinoba bör utreda om det är möjligt att avsluta kontot. 

Medlemsregistret 

Basala kontaktuppgifter (namn och mailadress) som behövs för direktkommunikation med våra medlemmar, inhämtas i samband med att medlemmarna betalar årsavgiften. Det kan göras antingen direkt till vårt konto, via Swish eller PayPal. Detta fungerar mindre bra och betalning och medlemsregistrering behöver en grundlig översyn. 

Medlemsinformation 

Medlemsinformation kommer fortsättningsvis uteslutande att ges via hemsidan. 

Slutord 

Certifieringsarbetetoch reklam på hemsidanär de två aktiviteter som har högsta prioritet under det kommande verksamhetsåret. Certifieringendå det är en intresseväckande verksamhet, där goda exempel framhålls och mottagningar med intresse kan inkluderas, med en för dem rimlig ansträngning. Reklam på hemsidaneftersom vi på detta sätt kan erhålla de nödvändiga intäkterna för driften. 

Detta betyder förstås inte att övriga nämnda aktiviteter saknar intresse. Det finns också möjlighet att ösa ur tidigare års icke realiserade planer, om resurserna tillåter. Det senare är dock ett problem, som förmodligen många ideella föreningar brottas med. Det finns gränser även för den mest engagerade styrelsens insatser (=Sinoba). Man kan bara nå så långt med ett 10-tal telefonmöten och några enstaka ”fysiska möten” per år, särskilt i frånvaro av ett kansli. För att om möjligt ytterligare effektivisera arbetet, behöver styrelsen utöver de i verksamhetsplanen upptagna frågorna därför diskutera arbetsfördelningen internt, arbete i mindre grupper etc. Kanslifrågan bör åter adresseras. Vi behöver också diskutera med våra samarbetspartners, vilka möjligheter som finns för dem att facilitera vårt arbete (upplägg av projekt m.m.), allt med hopp om ett framgångsrikt 2019. 

 

Stockholm i mars 2019 

Styrelsen för Sinoba