Världstoalettdagen 19 november 2018 bar temat ”När naturen kallar”. Sinoba tog initiativ till en kväll med föreläsningar som arrangerades tillsammans med Barnfonden, nätverket Nikola, Uroterapeutisk Förening och ABF Stockholm.

image.png

   Vi ringade in problemet toalettbrist ur flera perspektiv med    utgångspunkt från de sjutton globala målen för hållbarhet 2030 som utarbetats inom Förenta Nationerna. De globala målen innehåller dimensionerna socialt liv, miljö och ekonomi. Ett av de prioriterade målen är ”rent vatten och sanitet”, en nödvändighet för att samhällen ska kunna utvecklas och bestå. Vi belyste förhållande i den fattiga världen där närmare en miljard människor helt saknar toalett.

Vi ville veta mer om miljöaspekter, finns det bra och tillgängliga metoder för att ta hand om och återföra avfallet som närande ämnen och går det att bli av med läkemedelsrester ur urin och avföring? Slutligen togs vårt offentliga rum upp, vad som krävs för att människor med blås- och tarmproblematik inte ska begränsas av brist på toaletter samt behovet av brukbara skoltoaletter för en lyckad skolgång.

Ett sextiotal åhörare hade letat sig fram till ABF Stockholm i novembermörkret. För att höja uppmärksamheten började kvällen med kaffe och smörgås, möjliggjort av företaget Essity,Tena.

skärgårdsdasset

Många besökte utställning av Lasse-dasset, ett miljöanpassat dass förskärgården, visat av konstruktören Lasse Westling. Medverkande föreningar och Barnfonden hade information om sin respektive verksamhet och Boston Scientific deltog med en utställning.

 Martina Hibell från Barnfonden började föreläsningarna med att tala om betydelsen av en toalett och möjlighet till hygien för att främst flickor ska kunna fullfölja sin skolgång. Vanligt är annars att de slutar i samband med menstruationsåldern. Martina berättade om hur Barnfonden startat flickgrupper som både fått undervisning om hygien och sanitet och hur de sprider sina kunskaper till familj och vänner, om hur viktigt det är att förändra beteenden och inte bara tillhandahålla en produkt.

Föreläsare SinobaArkitekt Varis Bokalders är specialiserad inom ekologiskt byggande och planering.  Han beskrev livfullt hur latrin kan omhändertas och processas för att återföra urin och avföring till naturen efter att infektionsspridande bakterier dött och avgiftning av läkemedel och kemikalier skett. Olika metoder finns och kan väljas utifrån sammanhang, ekonomi och befolkningstäthet. 

image.png

 

För att hjälpa åhörarna att förstå det svåra ämnet tog Varis hjälp avsnillrika illustrationer och bilder på fantasirika toaletter från när och fjärran i dåtid och nutid. Den stora frågan återstår, varför görs inte mer?

Uroterapeut tillika sjukgymnast Helena Hallencreutz Grape från Karolinska Universitetssjukhuset avslutade kvällen med att ta upp situationen för dem med blås- och tarmproblem som har svårt att hinna fram till toaletten, många också med ett funktionshinder som ställer särskilda krav på toalettens utformning.

Kartläggning av toaletter är vanligt – och om de inte finns så avstår många från att lämna hemmet. Osäkerheten om det finns toaletter tillgängliga i det offentliga rummet isolerar alltså människor. Helena visade Stockholm Stads information om offentliga toaletter: 70 stycken fördelade över hela staden med en krass kommentar om att antalet invånare i Stockholm är snudd en miljon. I länet finns ytterligare en miljonbefolkning där många rör sig inne i staden. Även om många offentliga inrättningar och privata aktörer tillhandahåller toalett konstaterades att det finns en brist. Liksom Martina berörde Helena vikten av ”besökbara” skoltoaletter för att barn ska kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Brist på tvål och papper, smuts, toaletter som luktar illa och känsla av otrygghet är faktorer som gör att många, många barn helt eller delvis undviker att gå på toaletten under skoltid med risk för både hälsoproblem på sikt och svårighet att ta till sig undervisning.

De tre föreläsarna kunde hänvisa till varandras presentationer vilket visade att perspektiven från vitt skilda yrkesfält kunde samlas kring det globala målet ”rent vatten och sanitet” vad gäller toalettbrist i världen, miljöfrågor och tillgång till det offentliga rummet. 
”Toaletten – en global skitsak” avslutades med blommor och Kalle Bäcks bok ”Det svenska dasset – inte bara en skitsak” till föreläsarna.

Märta Lauritzen 
Sinoba

Dassutsikt