Development of bladder control in a population that is potty-trained early

- A follow-up study in Vietnamese children

Av Hoa Thi Duong

Institute of Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy University of Gothenburg

Svensk sammanfattning

Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om utvecklingen av blåsfunktion hos barn med fokus på tidigt potträning.

Specifika syften:

-    Att beskriva, longitudinellt, utvecklingen av miktionsmönster hos friska barn 0-3 år, som pottränade tidigt (delarbete l och lll ).      

-    Att beskriva mammors erfarenhet i en pågående potträningsprocess och hur friska barn kommunicerar sina behov ( delarbete ll ).       

-    Att jämföra longitudinellt miktionsmönster inklusive tömnings-förmågan hos friska barn som är pottränade tidigt med barn som är pottränade sent ( delarbete lll ).       

-    Att undersöka om potträning redan från spädbarnsåldern kan påverka blåsdysfunktion hos pojkar med posterior urethra valvel ( PUV ) ( del-arbete lV ).


Deltagare: Delarbete l-lll. Fyrtiosju friska barn, ålder 0-3 år, följdes longitudinellt var 3:e månad. Delarbete lV. Sjutton barn födda med PUV, ålder 0-4 år, uppföljning efter 18 månader.

Metod: Kvantitativ uppföljning med 4-timmars miktionsobservation tillsammans med kvalitativa intervjuer av mammor. Jämförelser är gjorda mellan olika åldersgrupper av friska barn och en grupp av pojkar med PUV.

Resultat: Små barn i Vietnam använder sällan blöjor; de flesta pottränades dagligen från att de var 3 månader och alla barn från 12 månaders ålder. när det gäller svenska barn å hade ingen startat vid den åldern ( delarbete l och lll ). Vid 24 månaders åldern hade 98% av de vietnamesiska barnen kunnat avsluta träningen. I jämförelse med den svenska gruppen så hade 5% startat daglig potträning vid den åldern och vid 36 månader hade 55% kunnat avsluta träningen. Skillnaden var signifikant.

Konklusion: Det är möjligt att potträna också små barn genom att läsa att kommunicera dessa behov. Daglig potträning påverkande tömningsförmågan positivt hos alla barn, inkluderande pojkar med PUV; vid 9 månaders ålder kunde man inte finna någon residualurin hos de vietnamesiska friska barnen. Miktionsfrekvensen och blåsvolymen var lägre hos de vietnamesiska barnen än de svenska. Tidig potträning reducerade tecken på blåsdysfunktion hos pojkar med PUV.

 

 

ISBN 978-91-628-8737-7
http://hdl.handle.net/2077/33100
Printed by Kompendiet, Gothenburg, Sweden 2013