Rapporten omfattar personer med inkontinensbesvär i särskilt boende och ordinärt boende.

 • Särskilt boende innebär att personen bor på ett vårdhem i kommunal eller privat regi.
 • Ordinärt booende innebär att personen bor kvar i det egna hemmet med hjälp av landstingets eller kommunens hemsjukvård och hemtjänst.

Rapporten visar att inkontinensbehandlingen är stark eftersatt bland äldre, trots att inkontinens är en sjukdom som det ofta finns goda möjligheter att behandla.

 • Endast ett fåtal har genomgått medicinsk utredning 

  - 18 procent i ordinärt boende

  - 6 procent i särskilt boende
 • Endast ett fåtal får sina inkontinensbesvär medicinskt utredda

  - En tredjedel av de drabbade uppger att de fått någon annan hjälp än blöjor
 • I stort sett alla använder använder inkontinenshjälpmedel, t ex inkontinensskydd.

"De flesta brukare är nöjda med de hjälpmedel de har. Kvinnor i ordinärt boende är något mer nöjda än män i samma boendeform. Flera aspekter påverkar hur nöjd man är med hjälpmedel. Ju bättre information man har fått om sina hjälpmedel, desto nöjdare är man. Detsamma gäller om man fått prova olika hjälpmedel och om man har möjlighet att påverka valet av hjälpmedel. En majoritet av de inkontinenta personerna, såväl i ordinärt som särskilt boende, tycker att de fått tillräckligt med information för att kunna använda sina hjälpmedel."

Citat från rapporten. Se länk nederst på sidan. 

Rapporten visar på bristande kännedom bland vårdepersonalen om och tillämpning av de riktlinjer som finns för vård och behandling av inkontinens.

Rapporten visar på otillräcklig kunskap om inkontinensvården bland vårdpersonalen

 • Ytterst få kommuner och landsting har särskild medel avsatta för utbildning inom inkontinensområdet

Rapporten är baserad  på enkätundersökning genomförd bland inkontinenta personer, personal och ansvariga för vården i 20 kommuner. Dessutom genomfördes intervjuer i tre kommuner.

Följande kommuner ingick i undersökningen: Arjeplog, Borgholm, Essunga, Finspång, Gävle, Haparanda, Hässleholm, Järfälla, Karlstad, Kungsbacka, Liljeholmen, Lindesberg, Linnestaden (Göteborg), Orsa, Strömsund, Södra Innerstaden (Malmö), Tingsryd, Trosa, Umeå och Ånge.

Källa:

?Inkontinensvården i ordinärt och särskilt boende?, Socialstyrelsen, 2003-03-10".