Certifieringskriterierna är indelade i fyra områden: organisation, personal och kunskaper, lokal samt utrustning.

Organisation: Det ska finnas speciellt avsatt tid för teamet att ägna sig åt verksamheten, minst 4 timmar/vecka på en vårdcentral med 6000 listade patienter. I primärvården rekommenderar vi en mottagning/vårdcentral.

Personal och kunskaper: Kontinensmottagningen ska drivas av ett team bestående av minst en sjuksköterska/fysioterapeut/uroterapeut och en läkare. Kurs i inkontinensvård om minst 7,5 högskolepoäng alternativt uroterapiutbildning 40 högskolepoäng krävs inom teamet. Teammedlemmarna ska ha kännedom om lokala rutiner/samverkansdokument som reglerar samarbetet mellan primärvård och specialistvård.

Lokal: Undersökningsrummet ska vara särskilt avsett för ändamålet. Det bör ha brits, närhet till toalett med möjlighet ta urinprov, ”röd lampa” eller ”stör ej skylt”. Hjälpmedelsförråd bör ligga nära.

Utrustning: Standardiserade formulär för anamnes, urinmätningslista, läckagetest, provokationstest och tidsmiktion är viktigt att ha tillgängliga liksom anatomiska bilder för undervisning av patienten. Blåsscanner för att kontroll av residualurin ska finnas på mottagningen. Prover på upphandlade hjälpmedel för att visa patienterna och produktprover för patienten att pröva hemma ska finnas. Påsar för att diskret kunna ta med provförpackningar hem rekommenderas. Visitkort för att underlätta kontakten är också bra att ha.