Certifieringskriterierna är indelade i tre områden: organisation, personal/ kunskaper samt utrustning.

Organisation: Det ska finnas speciellt avsatt tid för teamet att ägna sig åt verksamheten. I primärvården rekommenderas minst 4 timmar/vecka på en vårdcentral med 6000 listade patienter.

Personal och kunskaper: Kontinensmottagningen ska drivas av minst en sjuksköterska/fysioterapeut/uroterapeut.
Kurs i inkontinensvård om minst 7,5 högskolepoäng alternativt uroterapiutbildning 40 högskolepoäng krävs. Den ansvarige sjuksköterskan/fysioterapeuten/uroterapeuten ska ha kännedom om lokala rutiner och samverkansdokument som reglerar samarbetet mellan primärvård och specialistvård.

Utrustning: Undersökningsrummet ska vara särskilt avsett för ändamålet. Standardiserade formulär för anamnes, urin- och vätskelista, kontinenstest och tidsmiktion ska användas under utredningen.
Det ska finnas anatomiska bilder eller liknande för undervisning av patienten och blåsscanner för bedömning av resturin.
Det krävs visningsexempel på upphandlade hjälpmedel och produktprover ska kunna skickas med patienten hem.
Visitkort för att underlätta kontakten rekommenderas.