§1. Ändamål

Sinoba är en ideell förening med syfte att sprida kunskap om urininkontinens och blåsproblem.

Den har till ändamål att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och verka för en bättre inkontinensvård.

 

§2. Medlemskap

Bli medlem genom en ansökan via vår hemsida, www.sinoba.se
Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler det via hemsidan.
Den som inte följer föreningens stadgar, till exempel genom att motarbeta föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen, kan uteslutas av styrelsen.

§3. Beslutande organ

Årsmöte, övriga ordinarie möten, extra möten, styrelsen och årsmöte.

 

§4. Årsmöte

Årsmöte hålls årligen före april månads utgång.

Kallelse sker via föreningens hemsida senast tre veckor före mötesdatum. Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Extra stämma hålls då styrelsen finner det påkallat.
Motion till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Följande ärenden ska förekomma vid årsmötet dock inte nödvändigt med samma ordningsföljd.

 1. Årsmötets öppnas.
 2. Val av årsmötets ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande av röstlängd.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse .
 8. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 9. Föredragnig av revisorernas berättelse och fastställande av balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Fastställande av eventuell ersättning till styrelsen och funktionärer.
 12. Val av styrelsemedlemmar.
 13. Val av revisor och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning.
 15. Behandling av motioner från medlemmar och förslag från styrelsen.
 16. Övrigt.
 17. Årsmötet avslutas.

 

 

§5. Styrelsen

Styrelsen ansvarar för verksamheten och förvaltar tillgångarna. Den förbereder ärenden till möten och verkställer fastställda beslut.
Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter. I styrelsen ingår specialister som arbetar inom inkontinensområdet både regionalt och privat samt patienter. Ledamöter väljs för en tid av två år med överlappande mandatperiod.
Styrelsen konstituerar sig omgående efter årsmötet och utser inom sig ledamöter till de olika posterna.
Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig upp till ett belopp av 15 000 kr. Belopp överstigande denna summa tecknas gemensamt av ordförande och kassör.
För samarbetsavtal med annonsörer gäller dessa villkor likaledes.

 

§6. Beslutsordning

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstantal har ordförande utslagsröst.

 

§7. Stadgeändring

Stadgeändring sker vid årsmöte med 2/3-dels majoritet.

 

§8. Upplösning

Upplösning av föreningen sker vid årsmöte med minst 2/3-dels majoritet. När föreningens tillgångar ska upplösas, ska de tillfalla forskning inom urininkontinens och blåsproblem enligt årsmötets beslut. (när?)

De första stadgarna antogs av en interimsstyrelse 2004-10-06 och har reviderats 2010, 2015 och 2021.